ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
 

1. ผู้สูงอายุ : การขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน
                ดำเนินการโดย รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาตัวอย่างที่ดีของระบบบริการผู้สูงอายุและสร้างระบบใหม่ที่เป็นไปตามข้อบัญญัติตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยการสร้างฐานข้อมูลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน การทบทวนองค์ความรู้เพื่อหาคำจำกัดความของคำที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การทดลองสร้างระบบบริการในชุมชนร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น เครือข่ายทุกระดับ ภาคีผู้สูงอายุ และครอบครัว ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ การถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนทั้งหมด รวมทั้งข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการให้บริการที่สมศักดิ์ศรีภายใต้บริบทของชุมชนนั้นๆ และดำเนินการเผยแพร่ผลการทดลองและบทเรียนรู้ไปยังชุมชน องค์กร และหน่วยงานระดับนโยบายของประเทศ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปขยายผล เกิดสิทธิชุมชนและเกิดการคุ้มครองผู้สูงอายุตามสิทธิและสุขภาวะที่ดี
 
2. การศึกษาทางเลือก : โครงการศึกษาวิจัยการศึกษาทางเลือกเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
                คณะวิจัยประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ อาจารย์รัชนี ธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก และนักวิจัย 2 ท่านได้แก่ อาจารย์ยุทธชัย เฉลิมชัย นายกสมาคมบ้านเรียนไทย และนพ.พร พันธุ์โอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก โดยทำการศึกษาวิเคราะห์สิทธิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายหลังการปฏิรูปการศึกษาปี 2542-2552 ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการศึกษาทางเลือก นำเสนอต้นแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในสังคมไทยที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง สามารถส่งผลสะเทือนต่อสังคมได้ และสร้างข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางเลือกในสังคมไทย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์การศึกษาทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ตลอดจนความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพิ่มเติม การสร้างกลไกหลักในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน และการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาทางเลือกกับการศึกษาในระบบ รวมทั้งการดำเนินการวิจัยเอกสาร การศึกษาทางเลือกในนานาประเทศ เพื่อการเปรียบเทียบขยายฐานความรู้และความคิดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 
3. คนไร้บ้าน : โครงการการศึกษาแนวทางช่วยเหลือบุคคลไร้ที่อยู่อาศัย (คนไร้บ้าน) : กรณีการจัดศูนย์พักคนไร้บ้าน
                ดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ซึ่งมีคุณนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อศึกษาบทเรียนการแก้ปัญหาคนไร้บ้านในประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร รวมทั้งทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านในประเทศไทย และจัดทำแนวทางในการพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งการพัฒนาและการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาคนไร้บ้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550
 
4. เด็กเร่ร่อน : โครงการถอดบทเรียนรูปแบบการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน:ในกรณีของครูข้างถนนและบ้านพักสำหรับเด็ก
                ดำเนินการโดยคุณทองพูล บัวศรี เพื่อจัดทำองค์ความรู้ในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน โดยการถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาควิชาการและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านในส่วนที่เป็นเด็กและเยาวชนได้อย่างครบวงจร โดยตั้งเป้าหมายที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนากฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 52 และ มาตรา 55
 
5. มาตรา 190 : โครงการปฏิบัติงานวิชาการการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการรณรงค์การเสนอร่างกฎหมาย
                ดำเนินการโดยมูลนิธิชีววิถี เพื่อปฏิบัติงานวิชาการการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการรณรงค์การเสนอร่างกฎหมาย โดยทำการปรับปรุงร่างกฎหมายการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งรวบรวมรายชื่อภาคประชาชนได้ 10,220 รายชื่อ และได้ยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2552 โดยมีแผนในการขับเคลื่อนระยะที่ 2 เพื่อสื่อสารต่อสังคมให้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง
 
6. พ.ร.บ.สภาเกษตรกร : โครงการการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
                ดำเนินการโดยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร พ.ศ. .... เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแนวคิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเกษตรกร หลักการ โครงสร้าง องค์ประกอบ วิธีการได้มาซึ่งผู้แทนเกษตรกร และอำนาจหน้าที่ตามร่างพ.ร.บ.สภาเกษตรกร
 
7. พ.ร.บ.สภาเกษตรกร : โครงการจัดกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติฉบับประชาชน
            ดำเนินการโดยมูลนิธิชีวิตไท รับผิดชอบโดยคุณสุมนมาลย์ สิงหะ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจของสาธารณะถึงความสำคัญของร่างพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่างพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติฉบับประชาชนของเครือข่ายองค์กรด้านการเกษตรและองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ผลักดันร่างพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติฉบับประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ
 
8. ผังเมือง : โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ
                ดำเนินการโดยดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและศึกษาปัญหาข้อจำกัดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะอนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปถึงความสำคัญของผังเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการผังเมืองที่จะกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และสุขภาวะของบุคคลและชุมชน
 
9.สิทธิชุมชน : โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางและมาตรการรับรองสิทธิชุมชนที่เป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
                ดำเนินการโดยผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อดำเนินการศึกษาสังเคราะห์คำพิพากษาเกี่ยวกับคดีสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในต่างประเทศจำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ตลอดจนจัดทำ Basic Concept ทางกฎหมายของผู้ทรงสิทธิ ลักษณะแห่งสิทธิและการบังคับใช้สิทธิชุมชนที่ชัดเจน เสริมสร้างเครือข่ายการทำงาน การสื่อสารระหว่างชุมชนต่างๆ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลขององค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและฐานข้อมูลชุมชนที่ได้ทำการศึกษาวิจัย
 
10. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย : โครงการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน และดำเนินการรวบรวม 10,000 รายชื่อ
                ดำเนินการโดยคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร กองกำเนิดงานเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งโครงการพิเศษ เพื่อทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อรับรองกฎหมายของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญปี 2550 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อรับรองร่างกฎหมายของภาคประชาชน ตลอดจนศึกษาถอดบทเรียนและพัฒนาระบบการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชน ตามรัฐธรรมนูญปี 2550
 
11. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย : โครงการปฏิบัติงานวิชาการการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน พ.ศ. ....
                ดำเนินการโดย ดร.ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคจากการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 จากองค์กรต่างๆ ที่เคยใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 และจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
 
12. พ.ร.บ.เสรีภาพในการชุมนุม : โครงการศึกษาแนวทางการสร้างสุขภาวะในการชุมนุมสาธารณะ
                ดำเนินการโดยผศ.ดร.จันทรจิรา เอี่ยมมยุรา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองเสรีภาพการชุมนุมในที่สาธารณะของประชาชนในระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ เพื่อได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อจำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสาระสำคัญของกฎหมาย ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในระบบกฎหมายของต่างประเทศ ศึกษาทางเลือกในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะ การชุมนุมในสภาวะสงครามหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งจัดเสวนากลุ่ม สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นที่สำคัญที่ดำเนินการศึกษาวิจัย
 
13. พ.ร.บ.ถอดถอน : โครงการศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะในกระบวนการนิติบัญญัติ กรณีศึกษาปัญหาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง
                ดำเนินการโดยดร.ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงในต่างประเทศและของประเทศไทย รวมทั้งอุปสรรคต่อกระบวนการดังกล่าวของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 164 และยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง พ.ศ. .... รวมถึงเผยแพร่ประเด็นสำคัญและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 
14. ประชาพิจารณ์ : โครงการวิจัยกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม
                ดำเนินการโดยดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทยในอดีต หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย เพื่อให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการออกคำสั่งทางปกครอง ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 57 วรรค 1 และ วรรค 2 รวมถึงจัดทำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ....
 
15. ประชามติท้องถิ่น : โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมในการร่วมตัดสินใจของประชาชนในระดับท้องถิ่น
                ดำเนินการโดยดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทางทฤษฎีของการออกเสียงประชามติในระดับท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาจากบทเรียนของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสร้างองค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องจากปัญหาประชามติในระดับท้องถิ่นและแสวงหารูปแบบและกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในการออกเสียงประชามติท้องถิ่น

 


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com