ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
157
อ่านเพื่อกำราบ “เบาหวาน” และ “ความดันโลหิตสูง”
                ทุกวันนี้หากเราหันหน้าไปมองคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือญาติสนิทมิตรสหาย ก็จะพบว่า ในหนึ่งร้อยคนที่เรารู้จักนั้น ต้องมีคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่น้อยกว่า 21 คน และมีคนที่เป็นโรคเบาหวานไม่น้อยกว่า 6 คน ซึ่งหากนับรวมทั้งประเทศก็จะพบว่ามีคนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานกันนับสิบล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงไม่น้อย
                แต่สถิติที่น่าสนใจกว่านั้น ก็คือ ยังมีคนไทยอีก 50.3% หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 15 ปี ที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และอีก 31.2% ที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวาน
                โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จึงเป็นมฤตยูเงียบที่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีคิดหรือมุมมองในการรักษาแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป
                แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร กล่าวไว้ในการประชุมวิชาการ “การจัดการเบาหวานบูรณาการปี 2552” ว่า “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับวิถีชีวิต (Intensive lifestyle interventions) ยังมีบุคลากรรับรู้และดำเนินการน้อย ทั้งๆ ที่สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้ 61-71% ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ 30-38% และลดโอกาสการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ 11.2-13.5% ซึ่งหมายถึงการสามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ร้อยละ 11 และยืดระยะเวลาการเป็นโรคออกไปได้ร้อยละ 61”
                การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของประชาชน จึงเป็น Key success หรือกุญแจดอกสำคัญในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดี
                ด้วยเหตุนี้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงได้ออกหนังสือเรื่อง “การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง” ขึ้นมาเพื่อช่วยเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศใช้ในการบริหารจัดการกับสองโรคร้ายนี้ให้อยู่หมัด
                โดยหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นตั้งแต่การอธิบายแนวคิดสำคัญๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเป็นการปูพื้นไปสู่แนวทางและรูปธรรมในการปฏิบัติงานในบทต่อๆ ไป
                ลำดับต่อมาเป็นเรื่องแนวคิดการทำงานในการดูแลกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โดยเน้นย้ำกรอบแนวคิดในการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับ 3 ส่วน คือ ตัวผู้ป่วยและครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ พร้อมชี้ให้เห็นองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพทั้ง 6 ส่วน
                ไล่เรียงมาถึงเรื่องสถานการณ์ของโรคเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการกับโรคเรื้อรังทั้งสองชนิดนี้ รวมถึงการอธิบายกลุ่มเป้าหมาย พร้อมผลลัพธ์ที่คาดหวังและแนวทางทำงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
                ถัดมาเป็นเรื่องกระบวนการพัฒนาระบบจัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ให้กรอบแนวทางการจัดบริการดูแลรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน รพ.สต. ไว้ 8 ประการ คือ 1.การเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ระบบยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งบุคลากร รพ.สต. 2.การประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วย 3.การตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย 4.การให้คำปรึกษาและเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย 5.การจัดบริการด้านเภสัชกรรม 6.การให้บริการต่อเนื่อง 7.การเชื่อมต่อบริการระหว่าง รพ.สต. และโรงพยาบาลแม่ข่าย และ 8.การดำเนินการเชิงรุกร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ยังได้สอดแทรกกรณีศึกษาสั้นๆ ที่น่าสนใจไว้หลายๆ กรณี เช่น ตัวอย่างเกณฑ์การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานของ รพ.สต. โคกสี เมืองขอนแก่น ตัวอย่างการสนับสนุนให้เกิดการดูแลตนเองที่ประสบความสำเร็จของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตัวอย่างการสร้างเสริมศักยภาพของการบริหารยาด้วยตนเองของศูนย์สุขภาพชุมชน 2 วัดป่าสาลวัน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นต้น
                ในช่วงท้ายหนังสือมีคำถามที่พบบ่อย นำเสนอในรูปแบบถามตอบ เพื่อแก้ปัญหาคาใจให้คลายใจและกระจ่างยิ่งขึ้น ก่อนที่จะเพิ่มเติมในส่วนของการจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อประเมินผลกิจกรรมและผลลัพธ์บริการ ซึ่งนำเสนออย่างเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน ผนวกด้วยการรวบรวมหนังสือชุดความรุ้และเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ในการดูแลกลุ่มโรคเรื้อรังทั้งสองโรค เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้โดยสะดวก และยังแถมซีดีที่เกี่ยวกับรายละเอียดในการรักษาโรคเรื้อรังทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาให้ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสิ่งที่คนใน รพ.สต. ทุกคนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
และหากอานิสงค์ของหนังสือเล่มนี้เริ่มผลิดอกออกผลเมื่อไหร่ ไม่เพียง รพ.สต. จะกลายเป็นกองหน้าในการกำราบโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดีเท่านั้น ทว่าวันหนึ่งสังคมไทยอาจไม่รู้จักกับคำว่า “เบาหวาน” และ “ความดันโลหิตสูง” อีกต่อไปก็เป็นได้
͡÷Ǣͧ :
Ѻ

23/02/2011
  การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com