ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
ใกล้บ้านใกล้ใจ:ประสบการณ์จัดระบบบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
108
จากแนวคิดที่ว่าให้คนในชุมชนดูแลกันเอง บางท่านอาจจะยังสงสัยว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เพราะแต่ละคนในชุมชนก็ต้องมีภาระหน้าที่ของตน การที่จะยอมเสียสละมาทำประโยชน์ให้ส่วนรวมจะมีความเป็นไปได้หรือไม่
                แต่ทุกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันจากทั้งคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเป็นพิเศษ
                เพราะฉะนั้นหน่วยงานด้านการดูแลสุขคนในชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในหนังสือเล่มนี้ล้วนมีความน่าสนใจทั้งในเรื่องการก่อตั้ง การพัฒนา และการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากองค์การต่างๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้ ดังจะยกตัวอย่างให้เห็น ดังนี้
หน่วยกู้ภัยกุดหว้า
.ศ.๒๕๔๘ หน่วยกู้ภัยกุดหว้า เป็นหน่วยกู้ภัยที่มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือระบบ EMS (Emergency Medical Service) กลายเป็นแหล่งเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
แต่ก่อนจะมาถึงวันนี้ใครจะทราบบ้างว่าการก่อตั้งหน่วยกู้ภัยกุดหว้า เกิดจากแรงบันดาลใจเมื่อมารดาต้องเสียชีวิตเพียงเพราะในนาทีสุดท้ายของลมหายใจไม่มียานพาหนะนำส่งโรงพยาบาล เป็นเหตุให้คุณแก้ววิฑูรย์ จำพล มีแนวคิดในการก่อตั้งหน่วยกู้ภัยแห่งนี้ขึ้น
การก่อตั้งและพัฒนาการของหน่วยกู้ภัยกุดหว้า โดยการใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว ตลอดจนการแสวงหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บรรดาอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง....
 
คลีนิค ๒๐ บาทรักษาทุกโรค เทศบาลตำบลอุโมงค์
ที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีการสร้างเสริมสุขภาพในเชิงรุก ที่ถือได้ว่ามีความแตกต่างจากชุมชนอื่น คือการจัดให้มีการตรวจและให้ความรู้ด้านสุขภาพ  ในงานศพทุกงานในเขตเทศบาลฯ เป็นประจำและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน    
แต่อีกส่วนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นการซ่อมสุขภาพ ที่ทางเทศบาลอุโมงค์ยอมประสบภาวะขาดทุนโดยแบกรับค่าใช้จ่ายวันละ ๒,๐๐๐ บาท ในรูปแบบ “คลินิก ๒๐ บาทรักษาทุกโรค” โดยเปิดให้บริการทุกวัน และคิดค่าบริการเพียงครั้งละ ๒๐ บาท
กระบวนการสร้างและซ่อมสุขภาพของเทศบาลอุโมงค์จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าเทศบาลตำบลอุโมงค์จะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อแลกกับการได้เห็นชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีทำให้เทศบาลอุโมงค์ไม่เคยคิดที่จะปิดให้บริการคลินิก ๒๐ บาทรักษาทุกโรคเลย...
กองทุนสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพในหลายพื้นที่อาจจะทำหน้าที่ทั้งการซ่อมและสร้างสุขภาพ แต่ที่ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีการจัดตั้งหน่วยงานรองรับทั้งการซ่อมและการสร้างสุขภาพ ที่แยกส่วนการรับผิดชอบอย่างชัดเจน กล่าวคือ
ในส่วนของการซ่อมสุขภาพ มีโรงพยาบาล ๒ บาท ที่เกิดจากการที่ชาวบ้านช่วยลงขันกันเป็นประจำหลังคาเรือนละ 2 บาท ทุกเดือน เพื่อการดำเนินการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
และในส่วนของการซ่อมสุขภาพ มีศูนย์บริการสุขภาพชุมชนศรีฐาน ที่เกิดจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสร้างสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพคนในชุมชน
กระบวนการและแนวคิดของคนในชุมชนศรีฐานจึงน่าศึกษาเป็นอย่างมาก ว่าเหตุใดชุนชนแห่งนี้จึงสามารถแปรเปลี่ยนความเข้มแข็งของชุมชน มาเป็นเป็นพันธะกิจร่วมในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนในชุมชนได้
 
สร้างสุขภาวะ...สร้างคนจากท้องถิ่น ผลิตพยาบาล...คืนสู่คนตำบลน้ำพอง
ทั้งจากแนวคิดของนายแพทย์ประเวศ วะสี ที่อยากเห็นทุกหมู่บ้านมีคนที่สามารถทำหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพได้ทุกเรื่อง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพองตระหนักว่าการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่ดี ผู้ให้บริการต้องมีความผูกพันเหมือนเป็นญาติ และดูแลอย่างต่อเนื่อง
จึงได้ผลักดัน โครงการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งคนในท้องถิ่นไปเรียนทั้งที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร เพื่อให้บุคคลากรเหล่านี้กลับมาทำงานในท้องถิ่นของตัวเองเมื่อจบการศึกษาแล้ว
การผลิตบุคคลากรเหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนระยะยาวเป็นอย่างมาก แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพองจะมีอุปสรรค์หรือวิธีดำเนินการอย่างไร.......
 
นี่เป็นเพียงตัวอย่าง 4 กรณี จากทั้งหมด 13 กรณี ที่น่าสนใจ เนื่องจากทุกหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนที่หนังสือเล่มนี้นำมาบอกเล่า ล้วนเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศทั้งสิ้น
จากการนำทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของนายแพทย์ประเวศ วะสี ที่มีองค์ประกอบทั้ง 3 คือ ประชาชน รัฐ และท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นเพื่อศึกษาในรายละเอียดรวมถึงวิธีการประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน  จึงควรเปิดหนังสือเล่มนี้อ่านโดยทันที.....
͡÷Ǣͧ :
Ѻ


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com