ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
สิทธิผู้สูงอายุ
กุญแจของเทศบาลนครลำปางในการดูแลผู้สูงอายุ
Date : 11/10/2010

เมื่อแรกเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ www.lampangcity.go.th ของเทศบาลนครลำปาง หน้าต่างแรกที่เปิดขึ้นมาคือหน้าประชาสัมพันธ์ของ “กองสวัสดิการสังคม” เทศบาลนครลำปาง เพื่อแจ้งกำหนดการและสถานที่ในการรายงานตัวผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมให้ดาวโหลดกำหนดการดังกล่าวได้ในทันที ซึ่งแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า เทศบาลนคร...
ชุมชนวัดไชยทิศ ต้นแบบชุมชนเมืองน่าอยู่ของผู้สูงอายุ
Date : 5/10/2010

แม้ว่าเมืองใหญ่จะเต็มไปด้วยความเจริญทางด้านวัตถุ แต่ทว่าความสัมพันธ์ของผู้คนในมหานครทั้งหลายกลับค่อนข้างห่างเหิน เพราะสถาบันพื้นฐานของผู้คนในเมืองใหญ่คือครอบครัวเดี่ยว หาใช่ครอบครัวขยายที่เชื่อมร้อยสายสัมพันธ์เป็นชุมชนเครือญาติที่ไปมาหาสู่กันดังเช่นในชนบทไม่   ด้วยเหตุนี้การจัดสวัสดิการของชุมชนเพื่อผู้สูงอายุในเ...
ศักดิ์ศรีของผู้สูงวัย
Date : 27/09/2010

ไม่ว่าจะเป็นความรักที่แสดงออกผ่านการให้เวลากับผู้สูงอายุ ความรู้สึกมีคุณค่าและยังเป็นที่ต้องการของคนรอบข้าง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ตามสมควรแก่วัยด้วยการทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องรบกวนหรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง การได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าในอดีต หรือการทำบุญสุนทานเพื่อรอคอยชีวิตนิรันดร์อย่างมีความสุข  ...
จุดร่วมของความเป็นธรรมหลากมิติสำหรับผู้สูงอายุ
Date : 24/09/2010

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติรับรองหลักการเกี่ยวกับความเป็นธรรมไว้อย่างเด่นชัดในมาตรา 30 วรรคสาม ว่า “...การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสน...
“ทอดทิ้งผู้สูงอายุ” เท่ากับ “ทารุณ”
Date : 26/08/2010

หากลองเปิดหน้าจอโทรทัศน์ทุกวันนี้ก็จะพบว่ามีข่าว “ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง” ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก จากรายงานประจำปีผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2551 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) พบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 4.3 ในปี 2529 เป็นร้อ...
แม่พรรณี ศรีสุชาติ เผยเคล็ดลับชุมชนผู้สูงอายุเข้มแข็ง
Date : 10/12/2009

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งพัฒนาคือหนึ่งในสามหมู่บ้านในเขตเทศบาลจังหวัดสกลนคร ที่คณะนักวิจัยจากโครงการการขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน เลือกเป็นกรณีศึกษาของหมู่บ้านที่มีการจัดระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี   เหตุปัจจัยแห่งความเข้มแข็งของชุมชนนี้คืออะไร คุณ...
สมพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์ จิตอาสากับความเข้มแข็งของสกลนคร
Date : 8/12/2009

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะนักวิจัยโครงการการขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน เลือกจังหวัดสกลนครเป็นกรณีศึกษาก็คือ ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยมีประจักษ์พยานสำคัญคือชมรมผู้สูงอายุจำนวน 609 ชมรม ที่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมมากถึง 53,629 คน จาก 101,166 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนสู...
รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ จากสกลนครโมเดลสู่อีสานโมเดล
Date : 8/12/2009

สำหรับโครงการการขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชนนั้น นอกจากจะมีทีมวิจัยระดับชาตินำโดยปรมาจารย์ด้านผู้สูงอายุอย่างรศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร แล้ว ยังมีทีมวิจัยในระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่นำโดยรศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยภูมิภา...
รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ขับเคลื่อนสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยงานวิจัย
Date : 1/12/2009

จากข้อมูลการสำรวจประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบว่า ประเทศไทยมีประชากร 65.6 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุถึง 7.02 ล้านคน หรือคิดเป็น 10.7% ของประชากรทั้งประเทศและมีแนวโน้มว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอีกเท่าตัวในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ซึ่งหมายความว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบ...


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com