ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
รัตติกาล โพธิ์สุ ปรับพฤติกรรมผู้สูงอายุด้วยการคัดกรอง  Date : 23/12/2010  

ในฐานะพยาบาลวิชาชีพอย่างคุณรัตติกาล โพธิ์สุ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ตำบลธาตุนาเวง (สังกัดเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ที่ต้องทำหน้าที่ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่เป็นกิจวัตร บางครั้งเธอก็รู้สึกว่า การตรวจสุขภาพทั่วไปไม่เพียงพอต่อผู้สูงอายุบางคนที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพโดยละเอียด แต่ระบบสาธารณสุขที่เธอสังกัดก็ไม่สามารถสนับสนุนการตรวจสุขภาพที่ว่านั้นได้
 
เมื่อมีการทำวิจัยเรื่อง “การคัดกรองสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน โดยคณะของ รศ. ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และ รศ. ผ่องพรรณ อรุณแสง ภายในพื้นที่ที่เธอรับผิดชอบ จึงไม่แปลกที่รัตติกาลจะเทใจให้กับงานวิจัยชุดนี้อย่างเต็มที่
 
PPVoice : การให้บริการผู้สูงอายุแตกต่างจากการบริการทั่วไปอย่างไร
 
รัตติกาล : เนื่องจากผู้สูงอายุมีข้อจำกัดทั้งเรื่องฐานะและสรีระร่างกาย การเข้าถึงการบริการจึงแตกต่างจากคนทั่วไปที่มีความคล่องตัวและเข้าถึงได้มากกว่า เราจึงจำเป็นต้องจัดการบริการพิเศษ
 กล่าวคือ นอกจากการให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว เรายังมีการจัดการบริการผู้สูงอายุแบบเชิงรุก คือ การไปให้บริการถึงที่บ้าน เพราะหากรอให้มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างเดียวคงไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง นอกจากนี้เรายังมีการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้สูงอายุรายใดที่ยังไม่ได้รับบริการ
 
การคัดกรองแบบเดิมแตกต่างจากการคัดกรองที่คณะผู้วิจัยเสนออย่างไร
 
       ที่ผ่านมาเป็นการคัดกรองแบบพื้นฐาน คือ จะคัดกรองรวมกับกลุ่มคนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินค่าดัชนีมวลกาย ประเมินภาวะสุขภาพจิต ประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน ประเมินสภาวะเสื่อมของสมอง วัดความดันโลหิต และตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 
        บางครั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ก็ต้องการให้ผู้ป่วยบางรายได้รับการตรวจคัดกรองระดับไขมันในเลือด เอ็กเรย์ปอด หรือตรวจคลื่นหัวใจ แต่การส่งต่อผู้ป่วยในบางรายก็ยังมีปัญหาอยู่ เช่น พยาบาลและหมอ บางครั้งคัดกรองแล้วมีความเห็นแตกต่างกัน หากหมอวินิจฉัยว่าไม่ควรตรวจ ผู้ป่วยก็จะไม่ได้รับการตรวจสุขภาพโดยละเอียด
 
        จากการวิจัยครั้งนี้ได้เปรียบเสมือนการปูทางให้หน่วยบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิเห็นความสำคัญเพราะเป็นโครงการวิจัยซึ่งต้องทราบข้อมูลจริงตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในชุมชน ที่เห็นว่าผู้สูงอายุน่าจะได้รับการบริการแบบพิเศษซึ่งไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นๆ เช่น การตรวจที่ละเอียดขึ้น
 
การคัดกรองโดยละเอียดทำให้มีความชัดเจนในเรื่องใด
 
         บางครั้งสิ่งที่เราสงสัยยังไม่ได้รับการตอบสนอง แต่ถ้ามีมาตรฐานกำหนดว่าหากเกิดกรณีดังนี้ ต้องส่งต่อให้โรงพยาบาลแม่ข่ายตรวจ เพราะหากเราทราบว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะได้ไปช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
 
  เช่น กรณีภาวะไขมันในเส้นเลือด คนไข้บางรายที่มีความดันโลหิตยังไม่สูง หากได้ทราบระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดว่าอยู่ในระดับใด ก็สามารถทราบได้ว่าจะมีภาวะอะไรตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งหากเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็สามารถเข้าไปดูแลและให้คำแนะนำเขาได้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร     
 
มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่นำมาคัดกรองอย่างไร
        ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 40 อยู่ในภาวะเจ็บป่วย ซึ่งจะได้รับการตรวจทุกๆ 6 เดือนอยู่แล้ว อีกร้อยละ 30 เป็นข้าราชการบำนาญซึ่งมีสิทธิในการเบิกค่าตรวจร่างกายประจำปี
 
  ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปคัดกรอง คือ คนที่ไม่เคยรับการตรวจสุขภาพเลย และมีแค่สิทธิตามบัตรทอง ซึ่งมีประมาณร้อยละ 30 การกำหนดให้คนกลุ่มนี้เป็นเป้าหมายจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำการคัดกรอง
 
การคัดกรองด้วยการตรวจสุขภาพโดยละเอียดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างไร
 
         ผู้สูงอายุจะทราบว่าสุขภาพของตนเองเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ระวังพฤติกรรมที่เสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน ภาวะพิการ เสียชีวิตกะทันหัน และหากเจ็บป่วยก็จะได้รับการรักษาทันที
 
  สำหรับประโยชน์ต่อครอบครัว ถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี คนในครอบครับก็จะมีภาระน้อยลง ไม่ต้องมาเสียเวลาดูแลผู้สูงอายุมากนัก ก็จะมีเวลาไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น
 
เคล็ดลับในการทำงานดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุคืออะไร
 
  ภาคีเครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเครือข่ายในชุมชน เช่น แกนนำชุมชน ประธานชุมชน อสม. และอาสาสมัครอื่นๆ เราต้องทำงานร่วมกัน ทั้งการประสานงานและสร้างเครือข่าย ให้เขาเข้าใจและเห็นความสำคัญในการที่เราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 
  ด้วยความที่เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราไม่สามารถทำทุกอย่างเองได้ทั้งหมด จึงต้องทำงานเป็นเครือข่ายกัน ทั้งกับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด นอกจากนี้เราต้องสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วย จึงจะประสบความสำเร็จ
รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com