ѺҴѡ лѺ Ҫԡ Fix ѡ
ข่าวล่าสุด ดีเอสไอมอบโลห์ผู้ใหญ่ประจบ พร้อมประกาศมิติใหม่ ทำงานร่วมทุกภาคส่วน
ระบบสมาชิก
Email:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อบรมอาสาสมัครสระบุรี ป้องกันไฟป่า-ช่วยธรรมชาติ
กรมอุทยานฯ เฮ!มติเอกฉันท์บรรจุไม้พะยูงไทยขึ้นบัญชี 2 ไซเตส
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับการแก้ปัญหาสารแคดเมียมแม่ตาว
นักอนุรักษ์เฮ...ส่อชนะคดีขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
ทส.ตื่นส่งป่าไม้ลุยตรวจสอบรุกดอยลาน
+ข่าวทั้งหมด..
  Weblink
สมัชชาปฏิรูป รับร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ฉบับประชาชน  Date : 16/05/2013  

 สมัชชาปฏิรูปมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฉบับประชาชน ด้านเครือข่ายภาคประชาชนเผยพร้อมผลักดันร่างกฎหมายผ่านกลไกลงชื่อ 10,000 รายชื่อ หลังการปรับปรุงบางประเด็นของร่าง พ..บ. ที่ยังไม่เหมาะสม

                “ที่ประชุมสมัชชามีมติเห็นชอบต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฉบับประชาชน โดยต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนมากที่สุดและเปิดเวทีรับฟังความเห็นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็นและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูปกล่าวภายหลังเวทีสมัชชาฯ


นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์
ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูป


                เวทีสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นเรื่อง “การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม” จัดขึ้นในวันที่ 15 .. 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมิราเคิลแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน จากหลากหลายภาคส่วนรวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนจากทั่วประเทศ

                กองทุนยุติธรรมเป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนไทยซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาเชิงโครงสร้างสำคัญของสังคมไทยปัจจุบัน กองทุนฯ ปัจจุบันก่อตั้งโดยกระทรวงยุติธรรมด้วยเจตนาลดข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

                อย่างไรก็ตามกองทุนยุติธรรมที่ดำเนินการปัจจุบันมีข้อจำกัดมาก ทั้งด้านงบประมาณ การดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ที่ยังไม่ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ไม่สามารถมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิผลดังที่ควร นำมาสู่ข้อเสนอให้มีการปฏิรูปกองทุนยุติธรรมอย่างเป็นระบบ และจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมขึ้น ผ่านกลไกเวทีสมัชชาปฏิรูปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงผู้แทนกระทรวงยุติธรรม จนมีการนำแนวคิดไปพัฒนาร่างกฎหมายกองทุนยุติธรรมฉบับกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาอีกฉบับ

                แต่จากการพิจารณาร่างล่าสุดของกระทรวงยุติธรรม พบว่ามีรายละเอียดและกลไกหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูปของสมัชชาปฏิรูปฯ ที่เห็นร่วมกัน นำมาสู่การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฉบับประชาชน โดย ดร.ปกป้อง ศรีสนิท และได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาในวันที่ 15 .. ที่ผ่านมา และได้รับการเห็นชอบในหลักการดังกล่าว

                ทั้งนี้ สาระสำคัญของข้อเสนอการปฏิรูปฯ ตามร่างกฎหมายฯ ฉบับประชาชนรวมถึง การให้กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล การขยายขอบเขตภารกิจของกองทุนให้ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือที่มากขึ้น  การเปิดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนมาจากหลายภาคส่วน ตลอดจนแหล่งที่มาของเงินกองทุนที่มาจากหลากหลายแหล่งมากขึ้นเพื่อความมั่นคง เป็นอิสระและยั่งยืนของกองทุน

                                 ผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาฯ ดังกล่าวโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอความเห็นให้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายในหลายประเด็นเพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับประชาชนฉบับนี้สมบูรณ์ขึ้น

                “นิยามของผู้มีสิทธิเข้าถึงกองทุนยุติธรรม ที่กำหนดให้เป็นผู้ยากไร้ ทางเครือข่ายภาคประชาชนเห็นว่าไม่เฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นที่ควรได้รับประโยชน์จากกองทุน แต่ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิในการเข้าถึงกองทุนนี้ อีกประเด็น คือ ควรมีการช่วยเหลือที่ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรม เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ย และการปรึกษาทนาย เป็นต้น” สมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ให้ความเห็นในเวที

                “คณะกรรมการกองทุนฯ ควรมีสัดส่วนมาจากภาคประชาชน โดยผู้แทนจากภาคประชาชนให้เสนอโดยการคัดสรรจากองค์กรภาคประชาชน” อัจฉรา รัตนกสิณ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี กล่าว


อัจฉรา รัตนกสิณ
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี


                ด้านมะลิวรรณ นาควิโรจน์ ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กล่าวว่า ควรมีการเพิ่มหลักการเรื่องการเพิ่มค่าชดเชยเยียวยาแก่โจทย์ที่ถูกละเมิดโดยรัฐและเป็นผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลมีคำพิพากษาแล้ว

                “คดีที่ชาวแม่เมาะฟ้องร้อง กฟผ. ให้จ่ายค่าชดเชยเยียวยา ในเบื้องต้นประชาชนเข้าไม่ถึงความยุติธรรม เพราะศาลบอกให้เราวางค่าธรรมเนียมศาลรายละสองแสนบาท ขณะนี้คดีก็ยังนิ่ง ทั้งๆ ที่ประชาชนที่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องคดีได้เสียชีวิตไปแล้วถึง 19 ราย หากร่าง พ...กองทุนยุติธรรม ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้โจทย์ผู้ฟ้องคดีได้ก็คงไม่สามารถรับร่าง พ...กองทุนยุติธรรม ฉบับนี้ได้” มะลิวัลย์กล่าว

                “ภาคประชาชนได้สะท้อนในประเด็นสำคัญๆ เช่น มีข้อกังวลว่าภาคการเมือง และภาคข้าราชการประจำ จะเป็นตัวชี้นำคณะกรรมการกองทุนฯ แทนที่จะเป็นผู้แทนจากภาคประชาชน ก็มีข้อเสนอให้ตัวแทนภาคประชาชนต้องผ่านการคัดสรรจากกลไกภาคประชาสังคมและมีข้อเสนอว่าคณะกรรมการกองทุนควรมีการเลือกประธานและรองประธานเอง นอกจากนั้นมีข้อเสนอให้การเข้าถึงกองทุนมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยเปลี่ยนนิยามของผู้มีสิทธิเข้าถึงกองทุนจากผู้ยากไร้เป็นประชาชน” นายแพทย์ชูชัย อธิบาย

                “การประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นในวันนี้ยังมีมติว่า อยากเห็นร่าง พ... กองทุนยุติธรรม ฉบับของกระทรวงยุติธรรม มีหลักการตามมติของสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ 1 ว่ากองทุนต้องมีความคล่องตัว มีความเป็นอิสระ คือ ไม่ติดระบบราชการหรือถูกแทรกแซงโดยการเมือง หลังจากที่ร่าง พ... กองทุนยุติธรรม เข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็ต้องไปติดตามว่า ร่างกฎหมายฉบับของกระทรวงยุติธรรมและฉบับประชาชน เป็นไปตามมติของสมัชชาปฏิรูปหรือไม่”นายแพทย์ชูชัยกล่าว


ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท ผู้ยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม (ฉบับประชาชน)

                “ทั้งนี้ในส่วนของข้อกังวลที่ภาคประชาชนมีต่อร่าง พ... กองทุนยุติธรรม ฉบับประชาชนนั้น ทาง ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ได้รับที่จะดำเนินการปรับปรุงร่าง พ... ฉบับนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนมากที่สุด ซึ่งต้องมีการเปิดเวทีเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมลงชื่อ 10,000 รายชื่อเพื่อเสนอเป็นกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยจะมีการดำเนินการพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติอีก 3 ฉบับ คือ ร่าง พ... ว่าด้วยธนาคารที่ดิน, ร่าง พ... สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร และร่าง พ... ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ซึ่งกฎหมายทั้ง 4 ฉบับนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องต่อเนื่องกัน และต้องมีการขับเคลื่อนกฎหมายภาคประชาชนพร้อมกันไปทั้ง 4 ฉบับ” นายแพทย์ชูชัยกล่าวเพิ่มเติม

                เวทีสมัชชาฯ ในช่วงบ่ายได้มีข้อสรุปในการรับหลักการของ ร่าง พ...กองทุนยุติธรรมฉบับประชาชน แต่ต้องมีเวทีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมทั่วประเทศเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่าง พ...กองทุนยุติธรรม และตกลงที่จะร่วมกันผลักดันผ่านกลไกการเข้าชื่อ 10,000 รายชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาต่อไป

 

peopleVOICE รายงาน

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:


ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-511-5855  Fax. 02-939-2122


© 2010-2018 Powered & Design by ServeRich.com